Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer

Κωνσταντίνος Λαγούρος

Άρχων Πρωτονοτάριος της καθ ημάς Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας
 

Εισαγωγή
Μετάβαση στο VocalMusic.gr
Αφιερώματα
Αρχείο Ενιαυτού
Αρχείο Ιεροψαλτών
Αρχείο Χορωδιών
Ψαλτοτράγουδα
Μικτοί Ήχοι - Makam
Βυζαντινά Μουσικά Κείμενα
Δισκογραφία

 

 Μετάβαση στο VocalMusic.gr

     

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Κωνσταντίνος Λαγούρος εγεννήθη εις Αθήνας (Ν. Φιλαδέλφεια, 1930) όπου παρηκολούθησε την στοιχειώδη και μέσην εκπαίδευσιν. Συγχρόνως επεράτωσε (αριστούχος) την εκεί ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ (Λογιστικήν) ΣΧΟΛΗΝ.

ΣΠΟΥΔΑΙ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 

Εσπούδασε Φυσικήν εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών και ειδικεύθηκε εις την Φυσικήν της Ατμοσφαίρας και την Μετεωρολογίαν.  Από του 1956 έως του 1967 διετέλεσε βοηθός της έδρας της Μετεωρολογίας εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών υπό τον ακαδημαϊκόν καθηγητήν και Πρύτανιν Ηλ. Μαριολόπουλον. Κατά τα έτη 1958-1960 μετέβη εις Γαλλίαν με υποτροφίαν του γαλλικού κράτους και εσπούδασε Φυσικήν της ανωτέρας ατμοσφαίρας εις το Πανεπιστήμιον της Σορβόννης (Παρίσι) και την Ανωτάτην Σχολήν Μετεωρολογίας της Γαλλίας. Επέστρεψεν εις την Ελλάδα καί παρέμεινεν εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών μέχρι της αναχωρήσεως του εις Καναδάν το έτος 1967.

   
Εκεί συνέχισε τις σπουδές του, τόσον εις τα φυσικομαθηματικά όσον και εις άλλους επιστημονικούς τομείς, δια προσωπικήν του εγκυκλοπαιδικήν κατάρτισιν: Université du Montréal (ανώτερα Μαθηματικά, Πληροφορική, Ιστορία της Μουσικής, Ιστορία της Τέχνης, Φυτογεωγραφία), Université du Quebec (Παιδαγωγικά, Αστρονομία, Ιστορία της επιστημονικής γνώσεως), Université du Laval (Ψυχολογία της μαθήσεως, Σπουδή της Καινής Διαθήκης, Ιστορία της βιβλικής Φιλολογίας, Ιστορία του ελληνικού Πολιτισμού, Σπουδή της παγκοσμίου Γεωγραφίας). Εδίδαξεν περί την 30ετίαν ανωτέραν Φυσικήν εις το Κολλέγιον Édouard-Montpetit. Διετέλεσε Διευθυντής του ελληνικού  σαββατιανού Σχολείου ΟΜΗΡΟΣ.  Τέλος εις το ως άνω Κoλλέγιoν εδημιούργησε και εδίδαξε ειδικόν μάθημα, Ρhysique de la musique et de la couleur (Φυσική της Μουσικής και του Χρώματος). 
 

Ιερός Καθεδρικός Ναός: Basilique Notre-Dame de Montréal, Canada

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
Basilique Notre-Dame de Montréal  Canada

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝTIΝΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗΝ

Η ασχολία του με την Βυζαντινήν Μουσικήν ήρχισε από την πρώτην παιδικήν ηλικίαν. Είχε την αγαθήν τύχην να έχη διδασκάλους τους αρίστους και ονομαστούς Ιεροψάλτας της εποχής εκείνης καταγόμενους τους πλείστους εκ Κωνσταντινουπόλεως και Μ. Ασίας (Γ. Αργυρόπουλον, Γ. Μαργαριτόπουλον, Ν. Κακουλίδην, Π. Μανέαν, Γ. Σύρκαν, Μ. Χατζημάρκον και τον διατελέσαντα Πρωτοψάλτην του Πατριαρχείου Κων/πόλεως Αντ. Σύρκαν). Εκ παραλλήλου εφοίτησεν εις το Ωδείον Αθηνών προς τελειοποίησιν του εις την θεωρίαν της μουσικής. Έψαλλε επί 12ετίαν ως πρώτος Δομέστιχος του αειμνήστου πρωτοψάλτου Γ. Σύρκα εις τον Ι. Ναόν του Αγ. Κωνσταντίνου Ομονοίας Αθηνών και εν συνεχεία ως Α΄ Ιεροψάλτης εις τον Ι. Ναόν Παναγίας των Βλαχερνών, της τότε  Μητροπόλεως  Πειραιώς, νυν  Νικαίας.  Επίσης  κατά  την διάρκειαν  των σπουδών του εις το Παρίσι έψαλλε εις τον εκεί Μητροπολιτικόν Ναόν ως πρωτοψάλτης μετά του εκλεκτού πρωτοψάλτου Κων/νου Ζόππα, τότε νέου φοιτητού όντος και εκείνου.

Από του 1968 είναι Πρωτοψάλτης της ελληνικής Κοινότητος Μόντρεαλ, από δε του 1975 ανέλαβε εις τον νέον μεγάλον I. Ναόν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου και διηύθυνε τον 40μελή βυζαντινόν χορόν κατά τον μέγαν πανηγυρικόν εσπερινόν εις τον οποίον εχοροστάτησεν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος κατά την διέλευσιν του από το Μόντρεαλ την 31ην Μαΐου 1998.

Την 1ην Ιουνίου 1999 του απενεμήθη υπό του Μητροπολίτου Καναδά το οφίκιον του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Καναδά εις ειδικήν αρχιερατικήν προς τούτο τελετήν, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος, των Προέδρων των ελληνικών Κοινοτήτων και Συλλόγων της περιοχής του Μόντρεαλ, πλήθους πιστών και λοιπών προσωπικοτήτων της Παροικίας μας. Επίσης, το 1997 έγινε από τους πολυάριθμους μαθητάς του ειδική τελετή δια να τιμηθή το 30ετές έργον του εις τον Καναδά.  Από του 1999 διδάσκει Βυζαντινήν Μουσικήν και Υμνολογίαν εις το Ορθόδοξον Τμήμα της Φιλοσοφικής και Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Sherbrooke, εις Μόντρεαλ.  Διευθύνει την εν Μόντρεαλ Σχολήν Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μ. Καναδά.  Πλείστοι άριστοι σήμερον Πρωτοψάλται και Ιερείς, καθηγηταί βυζαντινής μουσικής, Μοναχοί και Ιεροψάλται υπήρξαν μαθηταί του εις Καναδά, ΗΠΑ και Ελλάδα.

Πολύ νωρίς (1977)  κατήρτησε τον ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΧΟΡΟΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ και έδωκε πολλές συναυλίες καθώς και διαλέξεις (όπως είχε κάνει και εις Ελλάδα προ της αναχωρήσεως του εξ αυτής) επί διαφόρων θεμάτων:  μουσικών, επιστημονικών, παιδαγωγικών κλπ.  Επίσης επί σειράν ετών είχε ειδικήν επιστημονικήν εκπομπήν εις τοπικόν ελληνόφωνον ραδιοφωνικόν σταθμόν, οι δε μουσικές διαλέξεις περί βυζαντινής μουσικής και υμνολογίας, που έγιναν με την συνεργασίαν του αειμνήστου συναδέλφου του Πρωτοψάλτου Ματθ. Ανδρέου, άφησαν εποχήν.  Τέλος από τον ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΧΟΡΟΝ έγιναν πολλές εκπομπές καθώς και συνεντεύξεις-παρουσιάσεις εις ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ελληνοφώνους και γαλλόφωνους.  Το 2003 εδώθη εις τον θαυμάσιον καθολικόν καθεδρικόν ναόν του Μόντρεαλ Notre-Dame συναυλία ενώπιον κυρίως ξενόφωνου πολυπληθούς ακροατηρίου (περί τας 3000) με μεγάλην έπιτυχίαν, το δε 2004 έλαβε μέρος προσκληθείς ως μονωδός εις βυζαντινόλογικήν επιστημονικήν διάλεξιν της καθηγήτριας Ντ. Τουλιάτου εις το Πανεπιστήμιον του St. Louis, Missouri, εις την οποίαν έλαβε βασικόν μέρος ο Βυζαντινός Χορός Πίτσμπουργκ, υπό τον καθηγ. Γενετικής του εκεί Πανεπιστημίου και μαθητήν του Νικόλαου Γιαννουκάκη.

Τόσον βιογραφικά του όσον και ύμνοι τους οποίους ψάλλει υπάρχουν εις το διαδίκτυον καθώς και εις την ιστοσελίδα του κ. Δ. Χούπα (http://www.hymns.gr), ο δε ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών μεταδίδει συχνά ύμνους πού ψάλλει ο ίδιος.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ

Εις τον επιστημονικόν τομέα, έχει γράψει:  Φροντιστηριακά μαθήματα ΦΥΣΙΚΗΣ καθώς και PHYSIQUE DE LA MUSIQUE δια τους φοιτητάς του ως άνω ομωνύμου μαθήματος. Υπήρξε συνεργάτης πολλών ελληνικών εγκυκλοπαιδειών, οπού έγραψεν εκατοντάδας άρθρων επιστημονικού περιεχομένου, όπως του ΛΕΞΙΚΟΥ ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ, εις 12 τόμους (1η έκδοσις), της ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ εις 30 περίπου τόμους και του ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ της 1ης εκδόσεως). Μετέφρασε και απέδωσε εις τα ελληνικά δύο τομίδια της σειράς ΤΙ ΞΕΡΩ (QUE SAIS-JE?), Η ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ και ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ. Τέλος συνέγραψε το 4τομον ογκώδες έργον, εις το όποιον περιλαμβάνεται όλος ο φυσικός κόσμος (ενόργανος, ανόργανος και ουράνιος, πλην του ανθρώπου) τιτλοφορούμενον (όχι επιτυχώς) Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (Συστηματική εγκυκλοπαίδεια του Σύμπαντος).

Εις τον μουσικόν και εκκλησιολογικόν τομέα έγραψε πολλές μουσικές συνθέσεις. Κατήρτησε (1980) τον ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ ΠΙΝΑΚΑ κατά το νέον διωρθωμένον ημερολόγιον, αποτελούμενον από 40 πίνακας (εδημοσιεύθη τελευταίως εις το περιοδικόν ΣΥΜΒΟΛΗ, τεύχη 4 και 5, του οποίου είναι συνεργάτης), ασχολείται δε και με την συγγραφήν ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΥΠΙΚΩΝ της Εκκλησίας, την μελοποίησιν όλων των κανόνων του ενιαυτού, την σύνταξιν ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΜΝΩΝ κλπ.

Υπήρξε ή είναι μέλος διαφόρων επιστημονικών εταιρειών, όπως της ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ, της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, της ΕΝΩΣΕΩΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, της SOCIETÉ DE LA MÉTÉOROGIE NATIONALE DE FRANCE, της AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICS TEACHERS κ.λ.π.  Είναι επίσης τακτικόν μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ, ως και Αdvisor of the ΑMERICAN SOCIETY FOR BYZANTINE MUSIC AND HYMNOLOGY University of Pittsburgh.

ΣΧΟΛΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΑΓΟΥΡΟ

Άρχων Πρωτονοτάριος της καθ ημάς Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, ενώπιον εκατοντάδων ενοριτών, φίλων, ιερέων, παρουσίας του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στο Μόντρεαλ (Καναδά), δημοτικών, κοινωτικών, ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών αρχών, εκπροσώπων διαφόρων εθνικοτοπικών οργανώσεων καθώς και βουλευτών και πολλών μελών του Βυζαντινού Χορού Μόντρεαλ της Ιεράς Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά), και χοροστατούντως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Σωτηρίου της Ιεράς Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά), σήμερα, Κυριακή Ατων Νηστειών και Κυριακής της Ορθοδοξίας, ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Ιεράς Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά), κ. Κωνσταντίνος Λαγούρος, επισήμως τιμήθηκε με το Οφφίκιον του " Άρχωντος Πρωτονοταρίου της καθ ημάς Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας", σεπτή και προσωπική εντολή και ευλογία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Το οφφίκιο αναγνωρίζει την, πέραν τον 60 ετών, προσφορά του Κώστα Λαγούρου στην εδραίωση της Βυζαντινής Μουσικής Παράδοσης στον Καναδά, δια μέσου των μαθητών του (σήμερα ιερέων, ιεροψαλτών, μοναχών, μοναζουσών, ηγουμένων) καθώς και την μελέτη και την έκδοση σπουδαίων μελετών και πονημάτων που αφορούν την Ελληνική γλώσσα και την Εκκλησιαστική Υμνολογία και Υμνογραφία, γενικώς.

Την Ψαλτική Παράδοση όπως την έλαβε απο εξέχουσες μορφές του περασμένου αιώνα, των καλλικελάδων Πρωτοψαλτών καταγομένων εκ Κωνσταντινουπόλεως και της Σμύρνης.

Ως γνωστόν, ο Κώστας Λαγούρος υπήρχε εκ των ολίγων κατ ιδίαν μαθητών του Αντωνίου Σύρκα και του Πέτρου Μανέα, εμπειρίες που τον γαλούχησαν με το εξαιρετικά μελωδικό φωνητικό τάλαντο που, ακόμα στα 80 του έτη, λαμπρύνει και συγκινεί την ομογένεια του Μόντρεαλ και των περιχόρων, και την βαθιά και σπάνια θεωρητική κατάρτηση που λίγοι κατέχουν στις μέρες μας.

Ο Κώστας Λαγούρος είναι ένας απο τους λίγους εναπομείναντες Ψάλτες της παλαιάς, αλλά τόσο ωραίας εποχής, όταν η Ψαλτική Παράδοση είχε πηγή και οδηγό την αυστηρή Παράδοση της Κωνσταντινούπολις και της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, μακριά απο αλλοτριόσεις και νεωτερισμούς. Δεν σήκωναν νεωτερισμοί στο αναλόγιο. Χαρακτηριστικές ήταν οι αυστηρές παρατηρήσεις των Γέρων ψαλτών όταν ξέφευγε το άκουσμα έστω και απο ένα φθόγγο.

Αυτά έλαβα απο τον Δάσκαλο τον Κώστα Λαγούρο, 10 χρόνια βοηθός του στο αναλόγιο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Μόντρεαλ, και μαθητής του κατιδίαν, τον οποίο ακόμα συμβουλεύομαι και πάντοτε ευγνωμωνώ.

Σας παραπέμπω στον ιστότοπο του Δημήτρη Χούπα για το βιογραφικό του:
http://www.ieropsaltis.com/psalt_Lagouros.htm

ΑΞΙΟΣ!
Νικόλαος Γιαννουκάκης

ΛΟΓΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΓΟΥΡΟΥ

Σεβασμιώτατε Δέσποτα,

Όταν προ 12ετίας και πλέον βρισκόμουν απέναντι σας, προκειμένου να λάβω την ευχή για τη χειροθεσία μου εις Άρχ. Πρωτοψάλτη, δεν μπορούσα να φαντασθώ ότι θα βρισκόμουν και πάλι στην ίδια θέση για μια νέα χειροθεσία, που με τιμά ιδιαιτέρως.

Δεν θα αναφερθώ στα βιογραφικά μου, ή στην περισσότερο από 7,5 συνεχείς δεκαετίες ενασχόλησή μου με την ψαλτική από την ηλικία των 7 ετών, γιατί σήμερα, θέλω απλώς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις ευχαριστίες μου εις την αυτού Παναγιότητα, τον οικουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαίον και την περί αυτόν αγία και ιερά πατριαρχική σύνοδο γιά την απονομή του οφικίου τούτου, ιδιαιτέρως δε εσάς Σεβασμιώτατε, διότι η τόσο τιμητική για μένα απονομή του οφφικίου αυτού, ως είναι φυσικό, έγινε κατόπιν εισηγήσεώς σας.

Επιτρέψατέ μου εν συντομία, να σας υπενθυμίσω μόνον το γεγονός της πρώτης γνωριμίας μας.

Όταν ερχόμουν στο Μόντρεαλ ως μετανάστης, το 1967, πέρασα από το Παρίσι για να αποχαιρετίσω τον τότε Μητροπολίτη Γαλλίας μακαριστό Μελέτιο, τον οποίον εγνώριζα από την εποχή των σπουδών μου εκεί, και ο οποίος μου έδωσε μία συστατική επιστολή λέγοντας Κώστα, δώσε αυτό το γράμμα στον αρχι-μανδρίτη Σωτήριο στο Μόντρεαλ. Είναι εκλεκτός νέος κληρικός και θα σε βοηθήσει. Πόσο προφητικά ήταν τα λόγια του αυτά!!

Επιτρέψατέ μου επίσης, πριν τελειώσω, να καυχηθώ σαυτή την επίσημη στιγμή, όχι για το όποιο έργο μου, ψαλτικό, διδακτικό ή συγγραφικό. Διότι εάν θέλω καυχήσασθαι ουκ έσομαι άφρων, αλήθειαν γαρ ερώ, όπως λέγει και ο Απόστ. Παύλος. Θα καυχηθώ όμως για τούς μαθητές μου στην ψαλτική. Και αναφέρω ενδεικτικώς τους ιερείς και μοναχούς, εις τον Καναδά και έξω από αυτόν, τις αδελφές μοναχές της μονής μας, (και οι οποίες, είμαι βέβαιος, ότι θα συνεχίσουν τη σχολή βυζαντινής μουσικής στο Μόντρεαλ), τους πρωτοψάλτες, εδώ και στην πατρίδα, με πρώτο το χοράρχη, μουσικολόγο, πρωτοψάλτην Πίτσμπουργκ και εκλεκτό καθηγητή της ιατρικής Σχολής του εκεί πανεπιστημίου, Ν. Γιαννουκάκη,

Και είναι αυτοί που θά συνεχίσουν το έργο που άρχισα. Προ τίνος π. χ. έλαβα ενα CD με γλυκύτατους ύμνους και με την αφιέρωση, στο μουσικό μου παππού, υπογραφή Δημ. Πουλόπουλος. Και τούτο διότι εγώ είχα διδάξει την ψαλτική στον μακαριστό πατέρα του Γιώργο, και εκείνος στο γιό του. Πόση συγκίνηση!

Και τώρα, θέλω να ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητάς μας και τον Πρόεδρό της κ. Ιωάννου, τη φιλόπτωχο αδελφότητα με επι κεφαλής την κ. Εύα Ιακώβου, τα μέλη της ενοριακής επιτροπής, το συνεργάτη Γ. Κολάκη, & τη γραμματέα μας κ. Φιλιώ, τον υποδιάκον. Κων/νον, τους παρασκευάσαντας το τιμητικόν γεύμα, ιδιαιτέρακ δε τους πιστούς πολυπληθείς συνεργάτες μου που με πλαισιώνουν στο αναλόγιο. Αφίνω τελευταίο το σεβαστό μου π. Λάμπρον, του οποίου η πνευματική αγκάλη είναι τόσο μεγάλη, ώστε να χωρεί και να συγχωρεί τις ατέλειες & αδυναμίες μου. Όσο για τον σεβάσμιο π. Γεώργιο είναι σε όλους γνωστή η επί 35 συναπτά έτη άψογη συνεργασία μας και η αγάπη που μας συνδέει πάντοτε. Τους ευχαριστώ ολόψυχα, ώς και την πρεσβ. Χριστίνα. Την ευρύτερη οικογένεια μου με τα παιδιά και εγγόνια μου, τα εγγύς και τα μακράν, και ιδίως τη σύζυγό μου Ευαγγελία ευχαριστώ ιδιαιτέρως, διότι, εκούσα άκουσα, με ευχαρίστηση με συνοδεύει πάντα σε όλες τις προσκυνηματικές επισκέψεις μου, καθώς και για την υπομονή της όταν δίδομαι ψυχή τε και σώματι στις κατοίκον πνευματικές εργασίες μου.

Ανέφερα όλους τους ανωτέρω γιατί τούς το χρεωστώ, κατά κάποιον τρόπο. Άλλως, θα ήμουν αχάριστος και αγνώμων, όπως συχνά, δυστυχώς, συμβαίνει στίς ημέρες μας. Και η αχαριστία και αγνωμοσύνη είναι σοβαρά αμαρτήματα, όπως καλώς γνωρίζετε. Θυμάμαι τώρα τό πιο χριστιανικό τετράστιχο που άκουσα ποτέ.

Μια μαντινάδα κρητική, (σε μια μικρή παραλλαγή).
Με την καρδιά μου αγαπώ αυτούς πού με ξεχνούνε, (μισούνε)
φαντάσου πόσο αγαπώ αυτούς που μ' αγαπούνε.

Τον κ. Γεν. Πρόξενο της πατρίδος μας, την σύμβουλον του Δήμου του Μόντρεαλ, αγαπητήν κα. Mary Ντέρου, τον άρχοντα κ.Δ. Μανωλάκον, την κ. Μαρία Αγραπίδου, Αντιπρόεδρον της Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου καθώς και τις κυρίες, εκπροσώπους της Φιλοπτώχου περιοχής Τορόντο, αλλά και λοιπούς επισήμους, και όλους συλλήβδην τούς πιστούς, που κάνουν το παν για να μου εκφράσουν την αγάπην τους, ευχαριστώ εγκαρδίως.

Μήπως πρέπει να πω τώρα. Νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα; Αλλά όχι, θα πρέπει να πω: Άσω τω Κυρίω εν τη ζωή μου μου, ψαλώ τω Θεώ μου έως υπάρχω.

Εις πολλά έτη Δέσποτα.

 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
Ψάλλει ο Κωνσταντίνος Λαγούρος
Άρχων Πρωτοψάλτης Καναδά.

   

ΤΙΤΛΟΣ:  Πεντηκοστήν εορτάζομεν... Πάντα χορηγεί...
                 Στιχηρά Εσπέρια της Πεντηκοστής
.

   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.

(1115ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Βασιλεύ ουράνιε... Εις τον Ν΄ Ψαλμόν της
                 Πεντηκοστής.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.

(1314ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Παράδοξα σήμερον... Στιχηρόν των Αίνων
                 Πεντηκοστής
.

   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.

(1619ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Βασιλεύ ουράνιε... Δοξαστικόν των Αίνων
                 Πεντηκοστής
.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.

(1600ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Δόξα σοι τω δείξαντι το φως... Δοξολογία Αργή.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.

(4494ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Κύριε εκέκραξα... Κεκραγάριον.

   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.

(476ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Είδομεν το φως... Εν τοις προφήταις ανήγγειλας...
                 
Στιχηρά Εσπέρια Πεντηκοστής.

   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.

(2196ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Δεύτε λαοί την τρισυπόστατον... Δοξαστικόν
                Εσπερινού της Πεντηκοστής
.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.

(2111ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ευλογητός ει Χριστέ... Απολυτίκιον της
                 Πεντηκοστής
.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.

(317ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Παράδοξα σήμερον... Στιχηρά των Εσπερίων του
                 Αγίου Πνεύματος.

   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.

(631ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Βασιλεύ ουράνιε... Δοξαστικόν Εσπερινού Αγίου
                 Πνεύματος
.

   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.

(1070ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Γλώσσαι ποτέ... Δοξαστικό Αγίου Πνεύματος.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.

(1122ΚΒ)

                                                                                                

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΡΙΩΔΙΟΥ
Ζωντανή Ηχογράφηση Ύμνων των Κυριακών Τελώνου, Ασώτου, Απόκρεω & Τυρινής
Ψάλλει ο Κωνσταντίνος Λαγούρος , Άρχων Πρωτοψάλτης Καναδά.

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Μη προσευξώμεθα... Ιδιόμελο Εσπερινού Κυριακής Τελώνου.

   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.

(375ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Φαρισαίος κενοδοξία... Ιδιόμελο Εσπερινού Κυριακής Τελώνου.

   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.

(397ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ως εν ηπείρω... Καταβασίες Κυριακής Τελώνου & Κυριακής της Τυρινής.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.

(2002ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Της μετανοίας... Μετά τον Ν΄ Ψαλμό, Ιδιόμελο Τριωδίου.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.

(345ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Τα πλήθη... Μετά τον Ν΄ Ψαλμό, Ιδιόμελο Τριωδίου.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.

(561ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Θεόν ανθρώποις... Ειρμός Θ΄ Ωδής των Καταβασιών
                 Κυριακές Τελώνου & Τυρινής
.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.

(337ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Πάσα πνοή... Αινείτε Αυτόν... Υμνούμεν σου Χριστέ....
                 Μη προσευξώμεθα...
Πασαπνοάριον και Αίνοι (Αναστάσιμοι & Τριωδίου).

   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.

(2092ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Του Τελώνου... Ιδιόμελο των Αίνων Κυριακής του Τελώνου.

   ΗΧΟΣ:   Τρίτος.

(330ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ταις εξ έργων... Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής του Τελώνου.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.

(1636ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Εις αναμάρτητον χώραν... Ιδιόμελο Εσπερινού Κυριακής Ασώτου.

   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.

(621ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Την Μωσέως ωδήν... Καταβασίες Κυριακής Ασώτου.

   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.

(1972ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Την του Ασώτου φωνήν... Ιδιόμελο των Αίνων Κυριακής Ασώτου.

   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.

(277ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Πάτερ αγαθέ... Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής του Ασώτου.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.

(1928ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Βοηθός και σκεπαστής... Καταβασίες Κυριακής της Απόκρεω.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.

(2174ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Εννοώ την ημέραν... Ιδιόμελο των Αίνων Κυριακής της Απόκρεω.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.

(755ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ω ποία ώρα τότε... Ιδιόμελο των Αίνων Κυριακής της Απόκρεω.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.

(696ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Προκαθάρωμεν εαυτούς αδελφοί... Δοξαστικό των Αίνων Κυριακής της Απόκρεω.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.

(1930ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Οίμοι! ο Αδάμ... Ιδιόμελο των Αίνων Κυριακής της Τυρινής.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Πρώτου.

(658ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Το στάδιο των αρετών... Ιδιόμελο των Αίνων Κυριακής της Τυρινής.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Πρώτου.

(606ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Αδάμ του παραδείσου... Ιδιόμελο των Αίνων Κυριακής Τυρινής.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.

(1032ΚΒ)

 

  
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Ψάλλει ο Κωνσταντίνος Λαγούρος
Άρχων Πρωτοψάλτης Καναδά.

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Δεύτε άπαντες... Δοξαστικό Κυριακής των Προπατόρων.

   ΗΧΟΣ:   Βαρύς.

(1435ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Αρόν σου την φωνήν... Εις τους Αίνους της Κυριακής Προ της Χριστού Γεννήσεως.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Πρώτου.

(263ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Βηθλεέμ ετοιμάζου... Ιδιόμελο Α΄ Ώρας της Ακολουθίας των Μεγάλων Ωρών.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.

(584ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Δεύτε αγαλλιασώμεθα... Στιχηρό Ιδιόμελο του Εσπερινού της Εορτής.

   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.

(755ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Του Κυρίου Ιησού... Στιχηρό Ιδιόμελο του Εσπερινού της Εορτής.

   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.

(330ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Αυγούστου μοναρχήσαντος... Εις το Δόξα, Και νυν του Εσπερινού της Εορτής.

   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.

(1614ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Λαθών ετέχθης... Τροπάριο του Εσπερινού της Εορτής.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.

(203ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Ανέτειλας Χριστέ... Τροπάριο του Εσπερινού της Εορτής.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.

(225ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Η Γέννησίς σου Χριστέ... Απολυτίκιο της Εορτής.

   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.

(255ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Δεύτε ίδωμεν πιστοί... Κάθισμα της Εορτής.

   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.

(494ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Δεύτε ίδωμεν πιστοί... Κάθισμα της Εορτής.

   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.

(494ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Μεγάλυνον ψυχή μου... Μυστήριον ξένον... Ειρμός Θ΄ Ωδή του Κανόνος.
   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.
(949ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Στέργειν μεν ημάς... Ειρμός Θ΄ Ωδή του Ιαμβικού Κανόνος.
   ΗΧΟΣ:   Πρώτος, Μέλος αργόν.
(793ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Ευφραίνεσθε Δίκαιοι... Στιχηρά Ιδιόμελα εις τους Αίνους των Χριστουγέννων.
   ΗΧΟΣ:   Τέταρτος.

(1271ΚΒ)

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Ότε καιρός... Δοξαστικό της Εορτής.
   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Δευτέρου.
(2032ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Σήμερον ο Χριστός... Εις το Και νυν των Αίνων Χριστουγέννων.
   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.

(860ΚΒ)

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Οίμοι ο Αδάμ... Στιχηρόν των Αίνων Κυριακής της Τυρινής.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Πρώτου.

(657ΚΒ)

ΤΙΤΛΟΣ:  Το στάδιον των αρετών... Στιχηρόν των Αίνων Κυριακής της Τυρινής.

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Πρώτου.

(611ΚΒ)

 

 

 

Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer
 

Copyright 2005 [Ieropsaltis.com by Dimitrios Houpas]. All rights reserved