Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer

Στουδίον

 

Εισαγωγή
Μετάβαση στο VocalMusic.gr
Αφιερώματα
Αρχείο Ενιαυτού
Αρχείο Ιεροψαλτών
Αρχείο Χορωδιών
Ψαλτοτράγουδα
Μικτοί Ήχοι - Makam
Βυζαντινά Μουσικά Κείμενα
Δισκογραφία

 

 Μετάβαση στο VocalMusic.gr

     

 

 

Ψαλτιϰὴ ὁμάς
« Στουδίον »
  

Psaltic Group / Groupe de Chant Psaltique
« STOUDION »
  

Ἡ ψαλτιϰὴ ὁμάς « Στουδίον » ἰδρύϑηϰε εἰς τὴν Γαλλίαν ϰατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς δεϰαετίας τοῦ 1990, μὲ ϰύριον στόχον τὴν διάσωσιν ἀλλὰ ϰαὶ διάδωσιν τῆς ψαλτιϰῆς εἰς ὅλας τὰς γλώσσας τῆς οἰϰουμένης, ϰαὶ ἰδιαιτέρως τὴν Γαλλιϰὴν, μὲ ϐάσιν τὰς ὑπάρχουσας παραδόσεις, ἐξαρχούσης τῆς Ἑλληνιϰῆς.

Ἰδρυτὴς ϰαὶ γενιϰὸς διεϑυντὴς τῶν διαϕόρων σχολῶν, χορῶν, παρουσιάσεων, ἐϰδόσεων, δημοσιευμάτων ϰαὶ ἠχογραϕήσεων εἶναι ἡ Ἀνδριανὴ (Andrea) ATLANTI. Ἡ Ἀνδριανὴ ἐγεννήϑη εἰς τὴν Βουδαπέστην τῆς Οὐγγαρίας ὄπου διεϰπεραίωσε σοϐαρὲς σπουδὲς Δυτιϰῆς Μουσιϰολογίας. Ἑδραίωσε τὰς γνώσεις της μὲ συμπληρωματιϰὲς σπουδὲς εἰς τὸ Παρίσι, διὰ τὰς διδασϰαλίας διαϰεϰριμμένων μουσιϰολόγων ὄπως τοὺς Olivier MESSIAEN ϰαὶ Jean-Pierre RAMPAL. Τυγχάνει ἐξαίρετος ὀργανοπαίχτης αὐλοῦ, ϰαὶ διδάσϰει piano. Ἐϰ νεότητος διεϰρίϑει διὰ τοῦ ἐϰ Θεοῦ δωϑέντος σπανιοτάτου ταλάντου, τουτέστιν τὴν ἰϰανότηταν νὰ διαϰρίνει ϰαϑ’ἔϰαστον ἐϰ πολλῶν συνηχούντων μιϰρο-διαστημάτων ἦχου.

Οὖτως, τῇ ἐπιστασίᾳ τοῦ διασήμου μουσϰιλόγου σύγχρονης μουσιϰῆς, Pierre BOULEZ εἰς τὸ IRCAM (ϰέντρον μουσιϰῆς ἔρευνας, Παρίσι), ἐϕεύρηϰε νέον τι ἠλεϰρονιϰὸν ὄργανον, τοῦ ὀποίου ἡ πατέντα ϕέρει τὸ ὄνομα KLANG PLASTIK, ὄργανον εὐροῦς χρήσεως εἰς τὸν σύγρονον μουσιϰὸν ϰόσμον, τὸ ὀποῖον ἐνεργεῖ ὡς « γλύπτης » τοῦ ἦχου.

Εἰς τὴν Γαλλίαν ἐγνώρησε τὴν Ὀρϑόδοξον Ἐϰϰλησίαν ϰαὶ τὴν ψαλτιϰὴν. Ἀπῆλϑεν εἰς τὴν Ἑλλάδαν ὄπου ἐμαϑήτευσε δίπλα τῶν Λυϰούργον Ἀγγελόπουλον ϰαὶ Ζαχαρίαν Πασχαλίδην. Ἔζησε εἰς τὴν Ἑλλάδαν δέϰα ἔτη, ϰαὶ ἔλαϐε Πτυχεῖον Βυζαντινῆς Μουσιϰῆς εἰς τὴν Θεσσαλονίϰην.

᾿Ἔϰτοτε τῆς ἐπιστροϕῆς της εἰς τὴν Γαλλίαν, διαμένει πλησίον τοῦ Μοναστηρίου « Ἅγιος Ἀντώνιος », μὲ Ἠγούμενον τὸν πατέραν Πλαϰίδαν (Archimandrite père Placide DESEILLE), μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Σίμωνος  Πέτρα ϰαὶ, παρ’ὅλον τὴν λιτότηταν μέσων, ἀσχολεῖται ἀδιαλείπτως μὲ τὴν ψαλτιϰὴν προσάρμωσιν εἰς τὰ Γαλλιϰὰ ϰαὶ Οὐγγαριϰὰ.

Εἰς τὸν ἀγώναν αὐτὸν ὑπερείδουν διάϕοροι παραδοσιαϰοὶ ψάλται ὅπως ὁ Παλεστίνιος Ibrahim ISSID, ὁ Λιϐανέζος διδάσϰαλός του Elie KHOURY ϰαὶ ὁ Ἑλληνο-ϰαναδός, Γεώργιος Κ. Μιχαλάϰης.  Ὁ Dr. Ibrahim ISSID εἶναι Καϑηγητὴς Χημείας εἰς τὸ Παρίσι. Ἔμαϑε ψαλτιϰὴν ϰατὰ τὸν παραδοσιαϰώτερον τρόπον, δηλαδὴ πέραν ἀπὸ εἴϰοσι ἔτη τοῦ συνψάλλειν μὲ τὸν διδάσϰαλόν του, τὸν Elie KHOURY. Οὖτως δὲ ὁ παραδοσιαϰώτατος ψάλτης, νῦν συνταξιοῦχος, ἐδιδάχϑη τὴν ψαλτιϰὴν ὑπὸ Ἕλληνα διαϰόνου τινός, ὁ ὀποῖος ἦτο ἀπόϕοιτιος τῆς σχολῆς τῆς Χάλϰης. Ὁ Elie KHOURY τυγχάνει ἐξαίρετος συνϑέτης, ϰαὶ ἔχει ἐϰδόση ϰαὶ ἠχογραϕήσει πολλὰ ἔργα εἰς τὴν Ἀραϐιϰήν.

Ὁ ψαλτιϰὸς ὅμηλος « Στουδίον », μὲ προστάτην ϰαὶ πρὸς Θεὸν ἰϰέτην τὸν ἅγιον Θεόδωρον « Στουδίτην », εἶναι διεσπαρμένον εἰς ὄλην τὴν Γαλλίαν. Ὀργανώνει χορωδίες, ϕεστιϐάλ, ϑερινές ἑϐδομάδες μαϑημάτων (stages d’apprentissage) εἰς τὸν Γαλλιϰὸν ὡς ϰαὶ τὸν διεϑνές χῶρον, ϰαὶ συναρϑροίζει ϕίλους τῆς πατρώας ψαλτιϰῆς ἀπὸ διεσπαρμένους ὁρίζοντας ὄπως Ἰαπωνίαν, ῾Ρουμανίαν, Βουλγαρίαν, Καναδά, Ἑλλάδαν, Λίϐανον, Τουρϰίαν, ϰτλ, διὰ μέσου μιᾶς ϰοινῆς γλώσσας, τὴν Γαλλιϰὴν, ἀλλὰ ϰαὶ ϰάϑε γλώσσας χωριστά.

Οἱ διάϕοροι συνεργάτες ἐλπίζομαι ὅπως ὁ ἀγώνας τῆς Ἀνδριανῆς (Andrea) ATLANTI λάϐει ϰάποιαν ἐπίσημον ἀναγνώρησιν ἀπὸ τὴν Ἐϰϰλησίαν, τόσο διὰ τὸ τάλαντον αὐτῆς ὄσο ϰαὶ διὰ τὴν ϑέσιν τῆς γυναιϰὸς ἐντὸς τοῦ ψαλτιϰοῦ χώρου : τὴν σεϐόμεϑα ὄλοι ὡς χοράρχην ϰαὶ ὡς ἕναν, ἐὰν ὄχι τὸν μοναδιϰὸν, ἐϰ τῶν σπανιοτάτων παραδοσιαϰῶν ϰριτῶν τοῦ μέλους.

Γεώργιος Κ. Μιχαλάϰης

Επίσημος ιστοσελίδα  (Γαλλιϰα)
Official web site « Stoudion » (French and English)

Page officielle (en Francais et en Anglais):

http://www.geocities.com/stoudion/index.html
http://graeca.canto.ru/upload/MontrealPsaltiki/Stoudion_Web_001/

http://toussaints.free.fr/SAudio.htm

Αλληλογραϕία - Correspondance
Psaltic Sessions – Stages / Ateliers:
Association "STOUDION"
Le Buyet - 26 190
SAINT LAURENT EN ROYANS - FRANCE
Tél: + 33.(0)4.75.47.70.28     
  stoudion@yahoo.fr

ΤΙΤΛΟΣ:  Μεγαλυνάριον Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου.
   ΗΧΟΣ: 
  Πλάγιος του Τετάρτου, Τρίφωνος
.
   

(218ΚΒ)  ΓΑΛΛΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ:  Η Παρθένος σήμερον... Κοντάκιον.
   ΗΧΟΣ: 
  Τρίτος
.
   

(397ΚΒ)  ΓΑΛΛΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ:  Η Τιμιωτέραν... Ενάτη Ωδή Κανόνος της Θεοτόκου.
   ΗΧΟΣ: 
  Πλάγιος του Τετάρτου
.
   

(1353ΚΒ)  ΓΑΛΛΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ:  Μακάριος Ανήρ...
   ΗΧΟΣ: 
 
Πλάγιος του Τετάρτου, Ειρμολογικός.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Γεωργίου Κρητός.
   

(1017ΚΒ)  ΓΑΛΛΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ:  Εξομολογείσθε...
   ΗΧΟΣ: 
  Πλάγιος Πρώτος
.
   

(1293ΚΒ)  ΓΑΛΛΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ:  Χριστός γεννάται...Καταβασίες Χριστουγέννων.
   ΗΧΟΣ: 
  Πρώτος
.
   

(1524ΚΒ)  ΓΑΛΛΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ:  Όσοι εις Χριστόν... Αντί Τρισαγίου.
   ΗΧΟΣ: 
  Πρώτος
.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Πελλοπονησίου & Σαρανταεκκλησιώτου.
   

(180ΚΒ)  ΓΑΛΛΙΚΑ
(606ΚΒ)  ΑΡΑΒΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ:  Ιδού ο Νυμφίος... Τροπάριο Ακολουθίας του Νυμφίου.
   ΗΧΟΣ: 
  Πλάγιος του Τετάρτου, Τρίφωνος
.
   

(449ΚΒ)  ΓΑΛΛΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ:  Χριστός Ανέστη... Τροπάριο Αναστάσεως.
   ΗΧΟΣ: 
  Πλάγιος του Πρώτου
.
   

(225ΚΒ)  ΓΑΛΛΙΚΑ
(143ΚΒ)  ΑΡΑΒΙΚΑ
   

ΤΙΤΛΟΣ:  Χριστός Ανέστη... Τροπάριο Αναστάσεως.
   ΗΧΟΣ: 
  Πλάγιος του Πρώτου
.

(225ΚΒ)  ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ
(188ΚΒ)  ΣΛΑΒΙΚΑ
(165ΚΒ)  ΑΡΑΒΙΚΑ
   

ΤΙΤΛΟΣ:  Jour de la Résurrection... Καταβασίες Αναστάσεως.
   ΗΧΟΣ: 
  Πρώτος
.
   

(785ΚΒ)  ΓΑΛΛΙΚΑ
                                       ΑΡΑΒΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ:  Στιχηρά της Αναστάσεως.
   ΗΧΟΣ: 
  Πρώτος
.

(845ΚΒ)  ΓΑΛΛΙΚΑ
(576ΚΒ)  ΑΡΑΒΙΚΑ
(367ΚΒ)  ΟΥΓΓΡΙΚΑ
   

ΤΙΤΛΟΣ:  Σώμα Χριστού... Κοινωνικό.
   ΗΧΟΣ: 
  Πρώτος
.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Πέτρου Πελοποννησίου.
   

(1383ΚΒ)  ΓΑΛΛΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ:  Ευλογειτός ει Χριστέ... Απολυτίκιο Πεντηκοστής.
   ΗΧΟΣ: 
  Πλάγιος του Τετάρτου, Τρίφωνος
.

(270ΚΒ)  ΓΑΛΛΙΚΑ
(434ΚΒ)  ΣΛΑΒΙΚΑ
(210ΚΒ)  ΑΡΑΒΙΚΑ
   

ΤΙΤΛΟΣ:  Άξιόν εστιν...
   ΗΧΟΣ: 
  Πλάγιος του Δευτέρου
.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Ανωνύμου.
   ΨΑΛΛΟΥΝ:  Elie Khoury & Dr. Ibrahim Issid.
   

(964ΚΒ)  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ:  Επί τον Ποταμόν...
   ΗΧΟΣ: 
  Τρίτος
.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος.
   

(823ΚΒ)  ΑΡΑΒΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ:  Επάκουσαι σου Κύριος...
   ΗΧΟΣ: 
  Πλάγιος του Τετάρτου, Επτάφωνος
               (του σύγχρονου εκφωνητικού τρόπου)
.
   ΣΤΙΧΟΛΟΓΕΙ:  π. Nadim Maalouf.
   

(770ΚΒ)  ΑΡΑΒΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ:  Κύριε εκέκραξα... Κεκραγάριο.
   ΗΧΟΣ: 
  Πρώτος
.

(718ΚΒ)  ΑΡΑΒΙΚΑ

 

 

 

Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer
 

Copyright © 2005 [Ieropsaltis.com by Dimitrios Houpas]. All rights reserved