Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer

Στυλιανός Τσολακίδης

 

Εισαγωγή
Μετάβαση στο VocalMusic.gr
Αφιερώματα
Αρχείο Ενιαυτού
Αρχείο Ιεροψαλτών
Αρχείο Χορωδιών
Ψαλτοτράγουδα
Μικτοί Ήχοι - Makam
Βυζαντινά Μουσικά Κείμενα
Δισκογραφία

 

 Μετάβαση στο VocalMusic.gr

     

 

 

 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ
Τέως α´ Κανονάρχης τῆς Ἁγίας ϰαὶ Μεγάλης Τοῦ Χριστοῦ Ἐϰϰλησίας,
ἐπὶ Πρωτοψαλτείας Ἰαϰώϐου Ναυπλιώτου

Ὁ κύριος Στυλιανὸς Τσολακίδης ἐγεννήϑη εἰς τὴν Κωνσταντινούπολην κατὰ τὴν πρώτην δεκαετίαν τοῦ Κ´ αἰώνως. Εἰς ἠλικίαν 6 ἐτῶν ἀπεστήϑησεν τὸ κείμενον τοῦ Ἀποστόλου τῆς ἐορτῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως, ὡς ἐδιδάχϑην αὐτὸ παρὰ τοῦ ϑείου του, ὁ ὀποῖος εἶχεν εἰσέλϑη ἰδιαιτέρως εἰς τὴν Πόλιν ἴνα μαϑητεύσῃ παρὰ τοῦ τότε Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου κυρίου Ἰακώϐου Ναυπλιώτου. Ὕστερον ἀκροάσεως καὶ ἐγκρίσεως τοῦ Πρωτοψάλτου, ἀπήγγειλεν ἐκ μνήμης τὸ κείμενον, καὶ οὖτως εἰσήχϑη, εὐλογία τοῦ τότε Πατριάρχου, εἰς τὸν δεξιὸν χορὸν, ὡς Κανονάρχος. Συντόμος ἐπροϐιϐάσϑη εἰς τὸ ἀξίωμα τοῦ α´ Κανονάρχου, ὑπηρετῶντας τὸν Πατριαρχικὸν ναὸν ἐὼς τὴν τῆς ϕωνῆς μεταϐατικὴν περίοδον. Αἱ μουσικαὶ δοκιμαὶ καὶ ἐπαναλήψεις ἐλάμϐανον χώραν δὶς ἀλλὰ καὶ τριάκης ἑϐδομαδιαῖος, ἤτη καϑἐκάστην Τρίτην καὶ Πέμπτην καὶ ἐν ἀνάγκῃ τὴν Κυριακὴν (μετὰ τὸ πέρας τῆς ϑείας Λειτουργίας) εἰς τὸν οἶκον τοῦ Πρωτοψάλτου ὡς ἰδιαίτερα μαϑήματα, ἢ χοροδιακῶς εἰς τὸν Πατριαρχικὸν ναὸν. Ὅλα τὰ μαϑήματα ἀπεστηϑήζοντο κατὰ τὰς ἐλευϑέρας ὥρας τῶν παιδίων Κανοναρχῶν, καὶ ἐδιορϑώνωντο κατὰ τὰς συναντήσεις των μὲ τὸν Πρωτοψάλτην. Ἡ ὑπευϑηνότης αὔτη τοῦ α´ Κανονάρχου ἀνταμοίϐετο μὲ 6 γρόσια μηνιαῖος. Οὕτως, ὕστερον σχεδὸν δεκαετοὺς μαϑήσεως μετὰ τοῦ Πρωτοψάλτου ἀλλὰ καὶ προτροπὴ αὐτοῦ, ἀπῆλϑεν, λόγου ϕωνητικῆς ἀλλαγῆς, ἐφὄσον προσελήϕϑη ὡς α´ Κανονάρχος καὶ ϐοηϑὸς Δομέστιχος εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Ἱωάννου τοῦ Χίου, παρὰ τῷ τότε ὑψιϕωνωτάτῳ ψάλτῃ, κυρίῳ Γεωργίῳ Βινάκῃ. Συνέψαλλε δὲ ἐπὶ δύο ἔτη , ὄπου ἀνταμείϐετο 12 γρόσια μηνιαῖος ἤτη τὸ ἥμιση σχεδὸν ἑνὸς ἐνοικίου εἰς τὴν Πόλην. Ταυτοχρόνως, ἀπήρχετο ὕστερον τῆς τοῦ Ἀποστολικοῦ κειμένου ἀπαγγελίας, ὅπως ὑπάγει καὶ ἀπαγγείλει τὸ αὐτὸ κείμενον εἰς τὸν πλησίον ναὸν τῆς Παναγίας, ὅπου ἔψαλλε ὁ πλέον ὑπερήλιξ κύριος Νηλέας Καμαράδος. Ἐγρηγόρει δὲ ἐπὶ τῇ ἐπιστροϕῇ διὰ τὸν Χερουϐικὸν ὕμνον εἰς τὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου. Τὰ ἀπογεύματα συνέχιζε τακτικῶς τὰ μαϑήματα μετὰ τοῦ Πρωτοψάλτου, καὶ ὀλιγότερον συχνὰ μετὰ τοῦ κυρίου Βινάκη ἀλλὰ καὶ Καμαράδου. Ἐπέστρεψεν εἰς τὸ Πατριαρχικὸν Ναὸν ὡς ϐοηϑὸς Δομέστιχος. Λόγου τῆς συμμετοχῆς του ἔναντι τῆς πραξικοπιματικῆς ὁμάδως τοῦ πατρὸς Εὐϑήμ , ἀπῆλϑεν εἰς τὴν Ἀϑήναν, χάριν τῆς τότε ἀνταλλαγῆς τῶν πληϑυσμῶν. Ἤτω ὀδοντοτεχνίτης, ἀλλὰ καὶ ἐξαίρετος ποδοσϕαιριστής ˙ κοντὸς τὸ ὕψος ἀλλὰ ὕψιστος τῷ ἀϑλητικῷ σάλῳ, ἔπαιξε εἰς τοὺς μεγαλυτέρους ποδοσϕαιρικοὺς ὁμίλους. Ὕστερον, ἐπάγει εἰς Σπάρτην καὶ μετέπειτα εἰς Μοντρεάλ (Καναδᾶ), ὅπου καὶ κατοικεῖ ὁ υἱός αὐτοῦ, καὶ ὅπου τὸν ἐγνώρησε ὁ ἑπταετὴς μαϑητὴς αὐτοῦ καὶ συγγραϕεύς τοῦ νῦν κειμένου. Ἐκοιμήϑη ἐν Κυρίῳ τέλει τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, ϰαὶ ἐνεταφιάσϑει ἐν Σπάρτῃ. Ὅλες αἱ ἠχογραϕήσεις ἔχουσιν ληϕϑῆ εἰς ἠλικίαν του πέραν τῶν 70 ἐτῶν.

Αἱ συναντήσεις ἀναμεταξὺ κυρίου Στ. Τσολακίδη καὶ τοῦ συγγραϕέως ἐλάμϐανον χῶραν δὶς ἀλλὰ καὶ τριάκης ἑϐδομαδιαῖος, κατὰ τὴν διάρκειαν τριώρων περιοδῶν. Ὁ σοϕός Κανονάρχος, ἔχων ὑπὅψην τὴν μακροχρόνιον τοῦ ὕϕους ἀπαιτούμενην μάϑησιν, ἐπροτίμησε νὰ διδάξῃ τὸ ὕϕος διὰ τῆς ἐπαναλήψεως μαϑημάτων, ϑέσεων καὶ λαρυγγισμῶν, προτρέποντας τὸν ἤδη γνώστην τῆς σημειογραϕείας μαϑητήν του ὅπως ἀναϐάλλει τὰς ϑεωριτικὰς ἀπορίας αὐτοῦ, καὶ ὅπως ἐπαναϕέρει αὐτὰς εἰς τὸ μέλλον, Θεοῦ ϑέλοντος . Οὕτως, οὐδεμία κλασσικὴ μουσικὴ γραμμὴ εἶχεν χρείαν γραπτῆϚ ἀναλύσεως τινὸς διότι τὸ ὕϕος, (τουτέστιν τὰ διαστήματα, ὁ χρόνος, καὶ ἡ ἀνάλυσης), οὐ γράϕεται, ἀλλὰ μανϑάνετε . Ἔχοντας ἀκούση τοὺς Ἰάκωϐον Ναυπλιώτην Πρωτοψάλτην, Κωνσταντίνον Πρίγγον ὡς Δομέστιχον, Γεώργιον Βινάκην τὸν καλλίϕωνον καὶ Νηλέαν Καμαράδον τὸν μουσικολογιώτατον, οὐδέποτες ἐκκαυχήϑη τοῦ ϕωνητικοῦ, μνημονικοῦ ἀλλὰ καὶ μουσικοῦ ἐκ Θεοῦ δοϑέντος ταλάντου αὐτοῦ. Οὐδέποτες ἀνέμιξε ψαλτικὴν μὲ ἐϑνικὸν ἢ πολιτικὸν ϑέμα, ἀποϕεύγοντας οὔτως κάϑε σϕετερισμόν. Πρὸ πάντων, οὐδέποτες ἐκατέκρινε. Ἀκμὴ τῆς ψαλτικῆς τέχνηϚ ἦτο διὰ τὸν Κανονάρχην ὁ Ἰάκωϐος, διότι οὐδεὶς ἠδυνήϑην ἴνα προσεγγίσει τὴν μεγαλοπρέπειαν καὶ τὴν σοϐαρότηταν αὐτοῦ , ἀσχέτως τοῦ μουσικοῦ ἢ ϕωνητικοῦ ταλάντου τοῦ καϑἑνὸς ἐκάστου. Ἀκούωντας διαϕόρους ἐκτελεστάς, πάντοτε συνέχαιρε διὰ τὰ διάϕορα ϑετικὰ σημεῖα. Ὡς πρὸς τὰ ἀρνητικά, τὴν κάϑε πιϑανὴν κατάκρισην ἀντικατέστη τό ˙ εἰς τὸ (τᾶδε μουσικὸν ϑέμα) οὐκ ἰσοῦτε τῷ Ἰακώϐῳ . Οὖτως ἐννόει τις ποίαν μουσικὴν πλάνην ἀποϕήγειν, ἄνευ ἐκφράσεως προσϐλητικοῦ λόγου. Παρὅλον τὸ γῆρας, ἡ στάσις του ἐν τῷ ἀναλογίῳ ἦτο ἀκίνητος. Ὁ χρόνος ἐμετροῦτω διὰ μικρῶν, προσεκτικῶν κινήσεων τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἐπὶ τοῦ μηροῦ. Ἐν μεγίστῃ ἀνάγκη, ἡ πρόσκλησις ἐπιπρόσϑετης ἀϕωσίωσης καὶ προσοχῆς ἐγένετο διὰ μικρᾶς κινήσεως τοῦ ἀγκῶνος πρὸς τὸν συμψάλλοντα, ἀποϕεύγωντας οὕτως κάϑε προσϐλητικὴν κίνησιν. Ὡς παράδειγμα, ἐγκαλεῖτο διαϕόρους πανυγηρικὰς περιστάσεις ὅπου ὁ προσκληϑείς Δομέστιχος Κων/νος Πρίγγος ἀνακέκλητο εἰς τὴν τάξιν παρὰ τοῦ Ἰακώϐου διότι, ὃς ἢν κατὰ ϕύσιν ὑψίϕωνος, παρέσειρε κατὰ στιγμὴν τὸ μέλος πρὸς τὰ ἄνω .

Τὰ πρώτυπα τῶν διαϕόρων προσωπικῶν ἠχογραϕήσεων παρεδόϑησαν ἐμπιστευτικῶς τῷ μαϑητῇ αὐτοῦ, ὕστερον δεήσεως, πρὸς προσωπικὸν ἀλλὰ καὶ κοινὸν ὥϕελος , καὶ προικίζωσιν τὰς ἠχογραϕήσεις καὶ συνεντεύξεις τοῦ μαϑητοῦ μετὰ τοῦ διδασκάλου του. Ὅπως καὶ ὁ Κανονάρχος ἐδάκρυσεν ἐπὶ ἀκροάσεως τοῦ διδασκάλου του εἰς δίσκον τῶν 78 r. p. m. , ὕστερον ἐξηκονταετίας, λέγοντας ˙ οὖτος ἢν ὁ διδάσκαλός μου, καὶ οὐδεὶς ὡς αὐτὸν , παραδίδω εἰς τὸ μουσικόϕιλον κοινὸν, καὶ ἰδιαιτέρως εἰϚ τοὺς ϑαυμαστὰς τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς ἀλλὰ καὶ τοῦ Πατριαρχικοῦ ὕφους, διαϕόρους ἠχογραϕήσεις, μετὰ ῥοῆς δακρύων ἐπαναλαμϐάνοντας ἐπὶ τῆς ἀκροάσεως αὐτῶν ˙ οὖτος ἢν ὁ κύριος ἐκ τῶν διδασκάλων μου, καὶ οὐδεὶς ὡς αὐτὸν . Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος .

Ἀπολαύσατε τὸν τέως α´ Κανονάρχην τῆς Ἁγίας ϰαὶ Μεγάλης Τοῦ Χριστοῦ Ἐϰϰλησίας, ἐπὶ Πρωτοψαλτείας Ἰαϰώϐου τοῦ Ναυπλιώτου, ϰύριον Στυλιανὸν ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΝ, εὐχόμενοι ϰαὶ προσευχόμενοι μετἐμοῦ ὑπὲρ ἀναπαύσεως παρὰ Κυρίῳ Τῷ Θεῷ τῆς ψυχῆς τοῦ πιστοῦ καὶ ϑεοσεϐοῦς ὑμνωδοῦ Αὐτοῦ.

Γεώργιος Κωνσταντίνου ΜΙΧΑΛΆΚΗΣ,
Λακεδαίμων,
ὁ ἐκ τῆς νῆσου Μοντρεὰλ ψάλτης.

Ζωντανές Ηχογραφήσεις από τη Δεκαετία του 1970
ψάλλει ο αείμνηστος Στυλιανός Τσολακίδης
τέως Α΄ Κανονάρχης της Μ.τ.Χ.Ε. επί Πρωτοψαλτείας Ιακώβου Ναυπλιώτου
 

ΤΙΤΛΟΣ:  Άγιος ο Θεός... Δύναμις.

   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  
Σύμωνος Αβαγιαννού.  

(1196ΚΒ)

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Κύριε ελέησον...

   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  
Νηλέως Καμαράδος.  

(233ΚΒ)

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Κύριε ελέησον...

   ΗΧΟΣ:   Τρίτος.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  
Ουνουφρίου του Βυζαντίου.  

(225ΚΒ)

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Κύριε ελέησον...

   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  
Θεοδώρου Φωκαέως.  

(233ΚΒ)

 

 

 

 

Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer
 

Copyright 2005 [Ieropsaltis.com by Dimitrios Houpas]. All rights reserved