Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer

Georgios K. Michalakis

 

Εισαγωγή
Μετάβαση στο VocalMusic.gr
Αφιερώματα
Αρχείο Ενιαυτού
Αρχείο Ιεροψαλτών
Αρχείο Χορωδιών
Ψαλτοτράγουδα
Μικτοί Ήχοι - Makam
Βυζαντινά Μουσικά Κείμενα
Δισκογραφία

 

 Μετάβαση στο VocalMusic.gr

     

 

 

Γεώργιος Μιχαλάϰης
(τοῦ Κωνσταντίνου ϰαὶ τῆς Σωτηρίας)
Λαϰεδαίμον τῇ καταγωγῇ, ἐϰ νῆσου Μοντρεάλ, Καναδᾶ.
Πρωτοϰανονάρχου μαϑητής.

Ἐγεννήϑη εἰς τὴν νῆσον Μοντρεάλ, ὄπου εἰσείχϑη εἰς τὸν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος παρὰ τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Χαλϰιᾶ, μαϑητὴν τοῦ Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Πρίγγου εἰς τὴν σχολὴν τῆς Χάλϰης.

Ἐϐαπτίσϑη παρὰ τοῦ πατρὸς Γεωργίου Σαïλατέλλη, μαϑητὴν τοῦ ϰ. Περιστέρη.

Ἔζησε δύο ἔτη (35 ἐτῶν) εἰς τὸν Βρονταμὰν, Κοσμὰν ϰαὶ Βλαχιώτην τῆς Λαϰωνίας, ὄπου ἄϰουγε ταϰτιϰὰ τὸν ϑεῖον του, Νιϰόλαον Ξηρόδημαν, νὰ ψάλλει.

Ἄρχισε νὰ διαϐάζει εἰς πρόωρην ἠλιϰίαν.  Ἀργότερα, ὁ πατὴρ Παναγιώτης Σαïτάνης, μουσιϰολόγος, τοῦ ὀποῖου  ἐμιμήτο  τὰς ἐϰϕωνήσεις ὡς ἱερόπαιδον, τοῦ εὔρισϰε τὰ περιεχόμενα τῶν ψαλλομένων ἐντὸς τῆς Ἱερᾶς Συνέϰδημου.  Προσελήφϑη εἰς τὸν χορὸν παρὰ τοῦ εὐλαϐεστάτου ϰαὶ γλυϰυϕώνου Ἑμμανουὴλ Φετιχανόπουλου.   Συνέψαλλε  διὰ πρώτην ϕορὰν, εἰς ἠλιϰίαν 8 ἐτῶν, μὴ ἔχοντας ϰἂν ἰδέαν τῆς ψαλτιϰῆς σημειογραϕείας, μετὰ τοῦ τέως Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου Ἀμεριϰῆς ϰ. Ματϑαίου Ἀνδρέου, μαϑητὴν τοῦ Ἐμμανουὴλ Βαμϐουδάϰη, μὲ τὸν ὀποῖον ϰράτησε ϕιλόμουσον σχέσιν ἀλλὰ, δυστυχῶς, ὄχι ὡς ταϰτιϰὸς μαϑητής.

Ὑπηρέτησε ὡς ϐοηϑὸς δίπλα στὸν ϰαλλίϕωνον ϰαὶ Βυζαντινὸν ψάλτην, Παναγιώτην Τυράν, ἐπὶ ἑνὸς ἔτους.

Τὸ πρῶτον ϐιϐλίον σημειογραϕείας ϰαὶ τὸ πρῶτον του μάϑημα τοῦ τὰ παρέδωϰε ὁ Θεοϕοϐούμενος, γενναιόδωρος ϰαὶ ϰαλλόψυχος ἐϰ Κύπρου ψάλτης, Ἀνδρέας Παναγιωτόπουλος, ὁ ὀποῖος διαπρέπει διὰ τὴν εὐϰρινὴν ἀπαγγηλίαν τῶν ψαλλομένων.

Ἑμεγάλωσε συμψάλλοντας, ἐντὸς ϰαὶ ἐϰτὸς τῶν ἐϰϰλησιαστιϰῶν ἀϰολουϑειῶν, μετὰ τοϋ ἀδελϕιϰοῦ του ϕίλου, Νιϰόλαον Παντελόπουλον, ἁγιογράϕον ἐξαιρέτου ταλάντου, ϰαὶ μαϑητὴν τῶν Βαρδᾶ, Μίμαρου, Παϊϐανᾶ ϰαὶ Ἀνδρέου.

Ὁ Πανάγαϑος Θεὸς ἀπήντησε στὴν ἁπλὴν προσευχὴν ἑνὸς παιδιοῦ -Μάϑε με νὰ ψάλλω, ϰαὶ ϑὰ τὰ λέγω ὅλα πρὸς δόξαν Σου- μὲ τὴν συνάντησιν, ϰαὶ τὴν ϰοντινὴν ἀπόστασιν προσωρινῆς διαμονῆς τοῦ δεσπόζοντος διδασϰάλου του, τοῦ ϰυρίου Στυλιανοῦ Τσολαϰίδη.

 Ὁ Στυλιανὸς Τσολαϰίδης ἦτο ἐπὶ δέϰα τουλάχιστον ἔτη Πρωτοϰανονάρχος ἀλλὰ ϰαὶ ϐοηϑὸς δομέστιχος τοῦ Πρωτοψάλτου Ἰαϰώϐου Ναυπλιώτου.  Ἐπὶ δύο ἔτη, ἐμαϑήτευσε ἐπίσης δίπλα του Γεωργίου Βινάϰη (μαϑητὴν τοῦ Ραιδεστινοῦ), ϰαὶ δίπλα τοῦ ὑπερήλιϰου πλέον Νηλέως Καμαράδου.

Τὸ  ἀνϑρώπινον  μαγνητόϕωνον ὄπου ἦτο ὁ Πρωτοϰανάρχος ἐδίδασϰε τὴν ἐϰ στῆϑους μάϑησιν τῶν διαϕόρων μαϑημάτων εἰς τὸν ψαλτο-σπογγίζοντα μαϑητὴν του, ἐπὶ μαϰρόωρες ϰαὶ ταϰτιϰές συναντήσεις των ἐπὶ ἑπτὰ ὀλόϰληρα χρόνια.

Τὰ διάϕορα μαϑήματα παραλλαγῆς συνεπληρώϑησαν διὰ μέσου τῆς σειρᾶς μαγνητοταινιῶν διαϕόρων μαϑημάτων ὑπὸ τοῦ μαϰαριστοῦ Κωνσταντίνου Κατσούλη, ἔργον ἀξιόλογον ϰαὶ αὐϑεντιϰὸν, μεγίστης παιδαγωγιϰῆς ἀξίας.

Αὐτὸς ὁ γενναιόδωρος Διδάσϰαλος, ὁ Κωνσταντίνος Κατσούλης, ὄχι μόνον ἐνεϑάρηνε ἕνα νέο παιδί, ἀλλὰ ϰαὶ ἐμοιράσϑη μεταὐτοῦ ἕναν ἀνεϰτίμητον ϰαὶ δυσεύρετον ϑησαυρόν : πέντε ὧρες ἠχογραϕήσεων τοῦ Ἰαϰώϐου Ναυπλιώτου ! Ὁ πρόωρος ϑάνατός του ἄϕησε πολλὰ ϰενὰ στὸ εὐεργετήριον ἔργον του.

Ὁ Γεώργιος ἀϰολούϑησε ἐπὶ δύο ἔτη τὸν ἐϰ Χίου ϰαλλιφωνώτατον ψάλτην, Ἀλέϰον Βαρδὰν, μαϑητὴν τοῦ Χαντζησταμάτη (μαϑητὴν τοῦ Βινάϰη), ὁ ὀποῖος ἐϑυσίασε τὰ ἀϰαδημαϊϰά του προσόντα πρὸς χάρην τῆς ψαλτιϰῆς, ὄπου παραμένη ἀμίμητος, ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς σπάνιους αὐϑεντιϰοὺς ἐρμηνευτάς τῶν ἡμερῶν μας.

Κατὰ διαϕόρους ϑερινὰς διαϰοπὰς εἰς τὸν Βρονταμὰν, ἐδιδάσϰετο παρὰ τοῦ ϑείου αὐτοῦ, Νιϰόλαον Ξηρόδημαν, ϰαὶ συνέψαλλε εἰς ὅλας τὰς ἀϰολουϑείας μετὰ τοῦ ἐϰ πέντε γενεῶν ἱερέως, ϰαλλιϰέλαδον ϰαὶ ϐαϑὴν γνώστην ὡς πρὸς τὰ ὑπὸ τοῦ ϰλήρου ψαλλομένων, πατρὸς Διονυσίου Μιχελλάτου.

Παραϰολούϑησε σποραδιϰὰ ϰιἄλλους δασϰάλους, ὄπως διαϕόρους ἐπισϰέπτας Ἁγιορείτας πατέρας, ὅπως ἐπίσης ϰαὶ τὸν Ματϑαῖον Ἀνδρέου ἀλλὰ ϰαὶ τὸν νῦν Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην Καναδᾶ, ϰ. Κωνσταντίνον Λαγοῦρον, μαϑητὴν τοῦ ϰ. Σύρϰα (μαϑητὴν τοῦ Καμαράδου).

Ὁ Γεώργιος ἔψαλλε εἰς διαϕόρους ναοὺς τῆς νῆσου Μοντρεάλ, δίπλα πολλῶν ϰαὶ ἀξιόλογων ψαλτῶν ϰαὶ ἱερέων, ὄπως τοὺς ϑεολόγους πατέρας Κωνσταντίνον ϰαὶ Λεύϰιον, ὡς ϰαὶ τοὺς παραδοσιαϰώτατους πατέρας Χρυσόστομον Δάβαρην (μαϑητὴν τοῦ μουσικολογιωτάτου μοναχοῦ Δοσιθέου) ϰαὶ Ἀνδρέαν Δεσίπρην.  Ἔλαϐε μέρος εἰς διαϕόρους συναυλίας μὲ τὰ συμϕωνιϰὰ ἔργα τοῦ Διονυσίου Πολλᾶτου ϰαὶ Ἐὐάγγελου Ἐμμανουλίδη, μετὰ τῆς Συμϕωνιϰῆς Ὀρχήστρας τῆς Ἑλληνιϰῆς Κοινότητος Μοντρεάλ. Ἐδίδαξε ϑρησϰευτιϰὰ στὸ Ἑλληνιϰὸν Λύϰειον  Ἀριστοτέλης .

Ἐσπούδασε Χημειϰὸς στὸ Μοντρεάλ, ϰαὶ παρευρίσϰετε στὴν Γαλλιάν ὅπου ἐτελείωσε μεταπτυχιαϰὲς σπουδὲς στὴν Μοριαϰὴν Βιολογίαν ϰαὶ ὅπου διεϰπεραιώνει τὰς σπουδὰς του εἰς τὴν Ἰατριϰὴν.

Εἰς τὸ Poitiers ὄπου διαμένει, ὑπάρχει αὐτούσιον Τίμιον Ξύλον, ἀποσταλλὲν μετὰ πομπῆς παρὰ τοῦ Αὐτοϰράτωρος Ἰουστινιανοῦ εἰς τὴν μονάζουσαν ϐασίλισσαν Γαλλίας, ἁγίαν ῾Ραδεγόνδην, τῆς ὀποίας αἱ δεήσεις ἔχουσιν ἰδιαιτέραν παρρησίαν πρὸν τὸν Κύριον.

Ἀσχολεῖτε ἐπίσης μὲ τὴν Γρηγοριανὴν Μουσιϰὴν ϰαὶ, διὰ μέσου μίας Θεωρίας του, ἀποδειϰνεύει τὴν ἄμεσον σχέσιν της μὲ τὴν Ψαλτιϰὴν, ἀλλὰ ϰαὶ τὸν ἀνάλογον πρὸς τὸν Βιολογιϰὸν τρόπον μεταϐίϐασης γονιδιαϰῆς μνήμης ἀνὰ τῶν γενεῶν : τὴν μεταϐίϐασιν τῆς μουσιϰῆς μνήμης διὰ μέσου τονιϰῶν ϰαὶ μελωδιϰῶν τύπων.

Ἐδημιούργησε πρόγραμμα γραϕῆς τῆς ψαλτιϰῆς μὲ σύστημα  drag and drop  ,τὸ ὀποῖον ϑὰ γίνει διαϑέσημον εἰς ὄλους δωρεάν.

Ἀσχολεῖτε μὲ προσαρμώσεις εἰς τὰ Ἀγγλιϰὰ ϰαὶ Γαλλιϰὰ, ϰαὶ εἶναι μέλος ἰδρυτιϰὸν τοῦ Συγγροτήματος  Στουδίον , ὄπου συνεργάζετε μὲ τὴν Ἀνδριανὴν Ἀτλάντι (Andrea ATLANTI), μουσιϰολόγον σπανιωτάτου ταλάντου, εἰδιϰὰ ὡς ϰριτὴς τοῦ μέλους ϰαὶ πιὸ συγϰεϰριμένα ὄσον ἀϕορὰ τὰ διαστήματα.  Συνεργάζετε ἐπίσης μὲ τὸν μουσιϰολόγον Francis GAYTE, ὁ ὀποῖος ἀσχολεῖτε μὲ τὴν Ψαλτιϰὴν ἀλλὰ ϰαὶ μὲ τὴν πολύϕωνον χοροδιαϰὴν μουσιϰὴν.  Διδάσϰει ἀϕειλοϰερδῶς τὴν Ψαλτιϰὴν σὲ μουσιϰολούγους ἀλλὰ ϰαὶ σὲ διάϕορα Ἁγιορείτιϰα μετόχια εἰς τὴν Γαλλίαν.

Ἰδοὺ διάϕορα συμπεράσματα αὐτοῦ :

- Ὁ τύπος διασώζει τὴν οὐσίαν πρέπει νὰ ψάλλει τις ὀλόϰληρον γραμμὴν, ὡς μελωδιϰὸν τύπον, ὅπως ϑὰ τὸν ἔχει μάϑει, μὲ τὰς δέϰα ἢ εἴϰοσι μεταϐολὰς, παρὰ τῶν διαϕόρων διδασϰάλων:  δέϰα ϰαλοί ϰαὶ σωστοὶ δάσϰαλοι ἐπαρϰοῦν πρὸς τὴν διάδωσιν τῆς ψαλτιϰῆς διότι ἐγγυοῦνται τὴν διαχρόνισην τῆς ϰολυμϐήϑρας τῶν μελωδιϰῶν τύπων.
- Ὅλα δὲν γράϕονται, ϰαὶ ἐπειδὴ τὸ σύστημα τῶν τριῶν διδασϰάλων εἶναι ἰσοροποιημένον, δὲν χρειάζεται οὐδεμίαν ϐελτίωσιν.  Ὄσες γραμμὲς ϕαίνονται παράτονες ἐϰτελοῦνται παρατόνως μόνον ἀπὸ τοὺς μὴ ἔχοντας διδαχϑῆ ὑπὸ γενεαλογιϰῶς, ἐξ ἀπόψεως μεταϐίϐασης ψαλτιϰῆς μνήμης, αὐϑεντιϰοῦ ψάλτου: μὲ ὄποιον δάσϰαλον ϰαϑήσεις, τέτοια γράμματα ϑὰ μάϑεις.
- Ὅλα εἶναι γραμμένα, ϰαὶ ἄς μάϑουμε ϰαλὰ τὰ ϰλασσιϰὰ πρὶν ἐρεύνης τῶν παλαιογραϕιϰῶν ἢ  ϰαλλοποιήσεως  ἐὼς  ἀλλαξοϕωτιστιϰοῦ  σημεῖου τῆς παραδόσεως.

Τὰ μεγάλα μυστιϰὰ:

   - χρόνος ϰαὶ πρόσληψης χρόνου  ϑεμελιῶδες  νόμος τῆς σωστῆς ψαλτικῆς ἐκτελέσεως.
   - λαρυγγισμοί ἐντὸς τοῦ χρόνου ἄνευ ϐλάϐης τῆς προσλήψεως.
   - πατήματα σταϑερὰ, διαπιστωμένα διὰ τοῦ ϰουρτίσματος τοῦ λάρυγγος, τὸ ὀποῖον εἰναι ἡ παραλλαγή.
   - ἔναρξις τῆς ϰάϑε ϑέσεως ὡς ϰρούσις ϰαμπάνας, ἄνευ ϰαϑυστέρησις.
   - λαρυγγισμοὶ συμπυϰνομένοι ϰαὶ μετὰ παρεστιγμένων.
   - ἡ ἐξομάληνσις τῶν ὡς ἄνω γίνεται αἴτιον  ἐϰϑυλήϰευσις  τῆς ψαλτιϰῆς, ὀδηγόντας την οὗτως εἰς ὀδούς  Δυτιϰοποίησις  ϰαὶ ἀντι-ὀρϑοδόξου ϑεολογίας, ἡ ὀποῖα ϰυρήτει ϑετιϰισμόν διὰ μέσου τῆς ϰαϑημερινῆς ὑπενϑύμησις τοῦ μηνύματος τῆς Ἁναστάσεως.
   - ἀϰινησία, δέος, εὐλάϐεια ϰαὶ ϑεοσέϐεια.
   - τὰ ϕωνητιϰὰ διαστήματα δὲν ὅλα σταϑερὰ, ὡς τὰ ἐνόργανα :  ὅλα ἐξαρτώνται ἐϰ τοῦ μελωδιϰοῦ τύπου ϰαὶ τῆς κάϑε μεταϐολῆς του.  Οὖτως, αἱ ἔλξεις ϰαὶ αἱ ἀναλύσεις οὐ γράϕονται ἀλλὰ μετὰ μόχϑου μανϑάνονται.
   - πολλοὶ ϰαὶ διάϕοροι οἱ τρόποι τοῦ μετρᾶν τὸν χρόνον (ἁπλοῦς, διπλοῦς, συνεπτιγμένος), ϰαὶ δὲν ἁρμόζει νὰ ψάλλονται ὅλα τὰ μαϑήματα εἱς τὸν ὀμαλώτερον ὡς πρὸς τὴν πρόσληψιν χρόνου, τουτέστιν τὸν  ϰαλλοϕωνιϰόν  χρόνον, ὡς εἴϑηστε τῶν ἡμερῶν μας.
   -  Ἕνα εἷναι τὸ ἴσον  αὐτὸ ϰαὶ τὸ ἴδιον.
   - Ὁ μὴ γνοῦς ἀναγινώσϰειν συντόμως ϰαὶ εὐϰρινῶς, οὐδέποτε ϑὰ διεπρέψει ὡς ψάλτης.
   -  Τὸ ἔξυπνο πουλὶ ἀπὸ τὸ πόδι πιάνετε .

Ὁ Γεώργιος ἐλπίζει, μὲ τὴν ϐοήϑειαν Τοῦ Θεοῦ, νὰ ἠχογραϕήσει ἄπαντα τὰ ϰλασσιϰὰ μαϑήματα, ὡς εἰσίν γεγραμμένα ἐν ταῖς ϰλασσιϰαῖς ἐϰδόσεις τοῦ 19ου αἰώνως, σὺν ὁλόϰληρον τὴν σειρὰν τῶν πολυτιμοτάτων ϐιϐλίων προσϕάτως ἐϰδοϑέντων παρὰ τῆς οἰϰογενείας Βουδούρη, περιέχων ἄπαντα τὰ ὑπὸ τοῦ Ἰαϰώϐου Ναυπλιώτου ψαλλέντα, πρὸς ὄϕελος ϰοινὸν ϰαὶ πρὸς ψυχιϰὸν ὄϕελος αὐτοῦ.  Ἐλπίζει, ἐπίσης μὲ τὴν ϐοήϑειαν Τοῦ Θεοῦ, νὰ ἐϰδόσει εὐρετήριον ὅλων τῶν ϰλασσιϰῶν μελωδιϰῶν τύπων ϐασιζόμενος εἰς τοὺς τονιϰούς τύπους, συμϐάλλοντας οὖτως εἰς τὴν διάσωσιν αὐτῶν, ϰαὶ εἰς τὴν σωστὴν, ϰλασσιϰὴν ϰαὶ ὀρϑογραϕήμενην γραϕὴν νέων συνϑέσεων.

Ὁ Γεώργιος δὲν ψάλλει πιὰ ταϰτιϰὰ ἐπὶ δέϰα ϰαὶ πλέον ἔτη, διότι δὲν ὑπάρχει Ἑλληνο-ὀρϑόδοξος ναὸς ἐϰεῖ ὄπου παραμένει.  Ψάλλει σποραδιαϰὰ σὲ διάϕορα Φεστιβάλ, ϰαὶ στὸ διαμέρισμά του, ἴνα μὴ ξεχάσει ὄτι ἔμαϑε.  Ἑπὶ ὄλην αὐτὴν τὴν διάρϰειαν ὑπέφερε παραισθησίας τοῦ ϕάρυγγος ἀλλὰ, μὲ τήν ϐοήϑειαν Τοῦ Θεοῦ, τὸ πρόϐλημα ἔπαυσε ἐδὼ ϰαὶ ἕναν ἔτος.  Διαὐτὸ ζητὰ ἐπιειϰὴν ϰρίσιν ϰαὶ ἐλπίζει ὅπως τὰ ψαλλόμενα ἀϰούσματα προτρίνουν τοὺς ἀϰροατὰς ἴνα ἀπολαύσωσιν σοϐαρούς ψάλτας ὄπως πολλοὺς ἐϰ τῶν διδασϰάλων του, ἀλλὰ ϰαὶ τοὺς διδασϰάλους αὐτῶν, ϰαὶ , ἰδιαιτέρως, τὸν Ἰάϰωϐον Ναπλιώτην.

Ανάπαυσον, Κύριε, τάς ψυχάς τών κεκοιμημένων διδασκάλων ως καί συγγενών
τού δούλου σου Γεωργίου, καί μνήσθητι αυτού εν τή Βασιλεία σου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: g_michalakis@yahoo.fr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://graeca.canto.ru/upload/MontrealPsaltiki/

Βυζαντινοί Εκκλησιαστικοί Ύμνοι
από τον Γεώργιο Μιχαλάκη

ΤΙΤΛΟΣ:  Άξιόν εστιν..Το συνειθισμένον.
   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Γρηγορίου Πρωτοψάλτου.
  

(651ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Δούλοι Κύριον..Πολυέλεος.
   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος.
   ΣΥΜΨΑΛΛΕΙ Νικόλαος Παντελόπουλος.

  

(1293ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Αναστάσεως ημέρα..Δοξαστικό Αναστάσεως. Μέλος αργό.
   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Πρώτου.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Χρυσάφου του Νέου.
  

(2055ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Επί των ποταμών..Πολυέλεος (στη Γαλλική).
   ΗΧΟΣ:   Τρίτος.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος.
  

(2025ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Φως ιλαρόν..Αρχαίο Μέλος.
   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.
  
(979ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Οι εν ουρανοίς..Καλοφωνικός Ειρμός σε παραλλαγή.
   ΗΧΟΣ:   Δεύτερος.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Βαλασίου Ιερέως.

   ΔΙΑΣΚΕΥΙΝ:  Γρηγόριος Πρωτοψάλτης.
  

(1159ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Κύριε εκέκραξα..Κεκραγάριο.
   ΗΧΟΣ:   Τρίτος.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Π. Πελοποννησίου, Π. Εφεσίου & Ιωάν. Πρωτοψάλτου.
  

(1002ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Θεοτόκε Παρθένε..Αρτοκλασίας (στη Γαλλική).
   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Πρώτου.
  
(718ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ:  Το Πνεύμα σου..Κοινωνικό της Πεντηκοστής.
   ΗΧΟΣ:   Βαρύς.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Πέτρου Πελοποννησίου.
  

(2092ΚΒ)

Ένα υπέροχο ψαλτοτράγουδο

ΤΙΤΛΟΣ:  Καταστροφές της Ψαλτικής...
   ΗΧΟΣ:   Πλάγιος του Τετάρτου.

   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  Εμπνευσμένο από τραγούδι του αείμνηστου Στ. Καζαντζίδη.
  

(785ΚΒ)

 

 

 

Επιστροφή Επικοινωνία Περιεχόμενα Ανακοινώσεις Links RealPlayer
 

Copyright 2005 [Ieropsaltis.com by Dimitrios Houpas]. All rights reserved